Nyheter

Revisorsnämnden blir Revisorsinspektionen

Den 1 april 2017 byter Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen. Det är ett namn som bättre beskriver vilka de är och som betonar hur viktig deras roll är som regeringens …

Fråga om pay and play golf

Skatterättsnämnden ansåg att golfspel på pay and play-banor och drivingranges kan utgöra skattefri motion och friskvård. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbeskedet då …

Lantmäteriets handläggningsgranskas

En viktig anledning till att byggprocesser tar lång tid är delvis handläggningstiderna på myndigheter. Lantmäteriets handläggningstider uppfattas av många som särskilt långa. Regeringen …

Uttrycket ”bara ett fåtal år”

Om en byggnad eller markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart. Med uttrycket ”bara ett fåtal år” avses en tid som inte överstiger …

Obebyggd tomt som näringsfastighet

I inkomstskattelagen finns det två typer av fastigheter, privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. Klassificeringen är viktig eftersom det är olika regler som gäller vid den årliga …

Srf konsulternas digitala kalender – Viktiga dagar

Viktiga dagar innehåller alla Skatteverkets viktiga inlämningsdatum som är bra för dig som arbetar i branschen och är även bra för den som driver företag – dina kunder. När Viktiga …

Kassaregister även för utländska torghandlare

Sedan 2014 är det krav på att svenska torghandlare använder ett certifierat kassaregister om de säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. För att omfattas av kravet måste de dock …

Basbeloppen för 2017

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2017 till 44 800 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet har fastställts till 45 700 kr och inkomstbasbeloppet till 61 500 kr för 2017. Basbeloppen …

Nollränta på skattekontot

Från och med den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på skattekontot om basräntan har beräknats till sin lägsta nivå på 1,25 procent. Ändringen införs för att förhindra att …

Betalning av rot- eller rutarbete

Skatteverket har i ett ställningstagande redovisat sin syn på vem som har rätt till skattereduktion för rot- eller rutarbete när en person har fakturerats för arbetet men en annan person …

Senaste nytt